Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy reviderades [2018-05-25].

Ringtjänst i Arlöv AB åtar oss att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Jonas Petersson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Ringtjänst i Arlöv AB behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Ringtjänst i Arlöv AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Närmare information om vår behandling framgår nedan.

Säkerhet

Vi tycker att det är väldigt viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Vi vidtar därför alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. För att skydda dina personuppgifter ser vi till att de fysiska servrarna är skyddade, att våra system skyddas på elektronisk väg genom brandväggar, att vår elektroniska utrustning är skyddad mot intrång samt att den personal hos oss som har åtkomst till dina personuppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och frågor om sekretess. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi ska kunna leverera våra olika tjänster till dig:

 Namn

 E-postadress

 Postadress

 Telefonnummer

 Personnummer

 Kredituppgifter

 Bankuppgifter

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Ändamålen med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 För att kunna kommunicera med dig

 För att upprätta och underhålla din beställning av våra tjänster

 För att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna

 För att granska och analysera användandet av våra tjänster

 För att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler

 För att administrera din betalning av tjänsterna

 För att skydda våra rättigheter

 För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift

 För att kunna genomföra marknadsundersökningar

 För att kunna skicka information och erbjudanden till dig

 

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, samarbetspartner och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföringar till tredje land

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att informera om innehållet i de nya villkoren. För dig som är kund kommer vi att avisera det i våra digitala kanaler.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de är inaktuella, såvida inte särskilda lagkrav gäller, som exempelvis bokföringslagen. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts. Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@ringtjanst.com